Bảng giá
Price only : Photo
Section : 25. MARINE PAINT 349(1/18)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
250231   PAINT WEATHER DECK COAT OLEORESINOUS SHOP-PRIMER LTR  ***
250232   PAINT WEATHER DECK COAT OLEORESINOUS PRIMER LTR  ***
250233   PAINT WEATHER DECK COAT OLEORESINOUS FINISH LTR  ***
250241   PAINT CARGO HOLD OLEORESINOUS SHOP-PRIMER LTR  ***
250242   PAINT CARGO HOLD OLEORESINOUS PRIMER LTR  ***
250243   PAINT CARGO HOLD OLEORESINOUS FINISH LTR  ***
250251   PAINT OUTSIDE SUPERSTRUCTURE OLEORESINOUS SHOP-PRIMER LTR  ***
250252   PAINT OUTSIDE SUPERSTRUCTURE OLEORESINOUS PRIMER LTR  ***
250253   PAINT OUTSIDE SUPERSTRUCTURE OLEORESINOUS FINISH LTR  ***
250261   PAINT ACCOMMODATION SPACE OLEORESINOUS SHOP-PRIMER LTR  ***
250262   PAINT ACCOMMODATION SPACE OLEORESINOUS PRIMER LTR  ***
250263   PAINT ACCOMMODATION SPACE OLEORESINOUS FINISH LTR  ***
250271   PAINT ENGINE/ PUMP ROOM OLEORESINOUS SHOP-PRIMER LTR  ***
250272   PAINT ENGINE/ PUMP ROOM OLEORESINOUS PRIMER LTR  ***
250273   PAINT ENGINE/ PUMP ROOM OLEORESINOUS FINISH LTR  ***
250281   MARINE PAINT, BOTTOM COATING, ALKYD, ANTI-CORROSIVE LTR  ***
250282   MARINE PAINT, BOTTOM COATING, ALKYD, FINISH COATING LTR  ***
250285   MARINE PAINT, TOPSIDE COATING, ALKYD, ANTI-CORROSIVE LTR  ***
250286   MARINE PAINT, TOPSIDE COATING, ALKYD, FINISH COATING LTR  ***
250291   MARINE PAINT, WEATHER DECK COATING, ALKYD, ANTI-CORROSIVE LTR  ***

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm