Bảng giá
Price only : Photo
Section : 67. METAL SHEETS, BARS, ETC 2502(1/126)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
670101 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 5 MM PC  550.000
670102 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 6 MM PC  200.000
670103 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 7 MM PC  ***
670104 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 8 MM PC  100.000
670105 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 9 MM PC  100.000
670106 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 10 MM PC  200.000
670107 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 11 MM PC  250.000
670108 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 12 MM PC  350.000
670109 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 13 MM PC  250.000
670110 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 14 MM PC  450.000
670111 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 15 MM PC  450.000
670112 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 16 MM PC  400.000
670113 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 17 MM PC  ***
670114 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 18 MM PC  700.000
670115 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 19 MM PC  550.000
670116 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 20 MM PC  200.000
670117 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 22 MM PC  700.000
670118 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 23 MM PC  ***
670119 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 24 MM PC  1.300.000
670120 COLD FINISHED ROUND STEEL, 4 MTR/PC, 25 MM PC  900.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm