Bảng giá
Price only : Photo
Section : 47. STATIONERY 1573(1/79)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
470000 PAPER SIZE PC  ******
470101 HARD COVER NOTEBOOK, A-5 210 x 148 MM 100 PAGE VOL  ******
470102 HARD COVER NOTEBOOK, B-5 257 x 187 MM 100 PAGE VOL  ******
470103 HARD COVER NOTEBOOK, B-5 257 x 187 MM 200 PAGE VOL  ******
470104 HARD COVER NOTEBOOK, A-4 296 x 220 MM 100 PAGE VOL  ******
470105 HARD COVER NOTEBOOK, A-4 296 x 220 MM 200 PAGE VOL  ******
470110 SCHOOL NOTEBOOK, A-6 148 x 105 MM 96 PAGE VOL  ******
470111 SCHOOL NOTEBOOK, A-5 210 x 148 MM 60 PAGE VOL  ******
470112 SCHOOL NOTEBOOK, A-5 210 x 148 MM 100 PAGE VOL  ******
470113 SCHOOL NOTEBOOK, A-5 210 x 148 MM 140 PAGE VOL  ******
470114 SCHOOL NOTEBOOK, B-5 252 x 179 MM 60 PAGE VOL  ******
470115 SCHOOL NOTEBOOK, B-5 252 x 179 MM 80 PAGE VOL  ******
470116 SCHOOL NOTEBOOK, B-5 252 x 179 MM 160 PAGE VOL  ******
470117 SCHOOL NOTEBOOK, B-5 252 x 179 MM 200 PAGE VOL  ******
470118 SCHOOL NOTEBOOK, A-4 297 x 210 MM 80 PAGE VOL  ******
470121 SPIRAL BACK NOTEBOOK, A-5 210 x 157 MM 80 PAGE VOL  ******
470122 SPIRAL BACK NOTEBOOK, B-5 257 x 191 MM 80 PAGE VOL  ******
470126 REPORTING PAD, LINED, B-5 251 x 178 MM PAD  ******
470127 REPORTING PAD, LINED, A-4 300 x 210 MM PAD  ******
470131 MEMORANDUM PAD, B-7 125 x 88 MM PAD  ******

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm