Bảng giá
Price only : Photo
Section : 65. MEASURING TOOL 1678(1/84)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
650101 OUTSIDE CALIPER 100 MM PR  129.000
650102 OUTSIDE CALIPER 125 MM PR  129.000
650103 OUTSIDE CALIPER 150 MM PR  150.000
650104 OUTSIDE CALIPER 200 MM PR  220.000
650105 OUTSIDE CALIPER 250 MM PR  220.000
650106 OUTSIDE CALIPER 300 MM PR  260.000
650107 OUTSIDE CALIPER 350 MM PR  370.000
650108 OUTSIDE CALIPER 400 MM PR  450.000
650109 OUTSIDE CALIPER 450 MM PR  850.000
650110 OUTSIDE CALIPER 600 MM PR  770.000
650111 OUTSIDE CALIPER 750 MM PR  1.150.000
650112 OUTSIDE CALIPER 1000 MM PR  150.000
650121 SPRING OUTSIDE CALIPER 100 MM PR  220.000
650122 SPRING OUTSIDE CALIPER 125 MM PR  220.000
650123 SPRING OUTSIDE CALIPER 150 MM PR  250.000
650124 SPRING OUTSIDE CALIPER 200 MM PR  220.000
650125 SPRING OUTSIDE CALIPER 250 MM PR  300.000
650126 SPRING OUTSIDE CALIPER 300 MM PR  370.000
650131 LOCK JOINT TRANSFER OUTSIDE CALIPER 100 MM PR  150.000
650132 LOCK JOINT TRANSFER OUTSIDE CALIPER 125 MM PR  130.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm