Bảng giá
Price only : Photo
Section : 81. PACKING & JOINTING 2888(1/145)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
810001 BICYCLE TUBE PC  ***
810101 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 3 MM*20 MTR BOX  550.000
810102 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 5 MM*20 MTR BOX  600.000
810103 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 6.5 MM*20 MTR BOX  815.000
810104 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 8 MM*3.6 MTR BOX  300.000
810105 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 9.5 MM*3.6 MTR BOX  350.000
810106 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 11 MM*3.6 MTR BOX  250.000
810107 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 12.5 MM*3.6 MTR BOX  450.000
810108 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 14.5 MM*3.6 MTR BOX  550.000
810109 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 16 MM*3.6 MTR BOX  ***
810110 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 17.5 MM*3.6 MTR BOX  ***
810111 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 19 MM*3.6 MTR BOX  ***
810112 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 20.5 MM*3.6 MTR BOX  ***
810113 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 22 MM*3.6 MTR BOX  ***
810114 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 24 MM*3.6 MTR BOX  ***
810115 SUPER-HEAT PACKING, NO.301 25.5 MM*3.6 MTR BOX  ***
810120 PACKING CHEMICAL SERVICE STANDARD BOX  ***
810121 SUPER-HEAT PACKING, NO.315 3 MM*20 MTR BOX  650.000
810122 SUPER-HEAT PACKING, NO.315 5 MM*20 MTR BOX  880.000
810123 SUPER-HEAT PACKING, NO.315 6.5 MM*20 MTR BOX  1.000.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm