Bảng giá
Price only : Photo
Section : 00. PROVISION 1511(1/76)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
000101 ASPARAGUS GREEN FRESH KG  ****
000103 BAMBOO SHOOT FRESH KG  ****
000104 BASIL FRESH BCH  ****
000105 BEAN SPROUT FRESH KG  ****
000106 BEAN SPROUT LARGE (SOYA) FRESH KG  ****
000107 BEANS STRING FRESH KG  ****
000108 BEETROOT TOPPED FRESH KG  ****
000109 BROCCOLI FRESH KG  ****
000110 BRUSSELS SPROUT FRESH KG  ****
000111 BURDOCK (GOBO) FRESH KG  ****
000114 CABBAGE CHINESE FRESH KG  ****
000115 CABBAGE HARD WHITE FRESH KG  ****
000116 CABBAGE RED FRESH KG  ****
000117 CARROT TOPPED FRESH KG  ****
000118 CAULIFLOWER TRIMMED FRESH KG  ****
000119 CELERY TABLE FRESH KG  ****
000120 CELERY JAPANESE (MITSUBA) FRESH KG  ****
000121 CHICORY FRESH KG  ****
000122 CHIVES STEM FRESH KG  ****
000123 CORN ON COB FRESH KG  ****

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm