Bảng giá
Price only : Photo
Section : 15. CLOTH & LINEN PRODUCTION 187(1/10)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
150101  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1370*2300 MM SHT  ****
150102  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1370*2500 MM SHT  ****
150103  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1370*2600 MM SHT  ****
150106  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1500*2300 MM SHT  ****
150107  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1500*2400 MM SHT  ****
150111  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1600*2500 MM SHT  ****
150112  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1600*2600 MM SHT  ****
150113  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1600*2820 MM SHT  ****
150116  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1828*2300 MM SHT  ****
150117  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1828*2500 MM SHT  ****
150118  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 1828*2600 MM SHT  ****
150121  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 2030*2400 MM SHT  ****
150122  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 2030*2500 MM SHT  ****
150123  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 2030*2600 MM SHT  ****
150126  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 2286*2400 MM SHT  ****
150127  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 2286*2500 MM SHT  ****
150128  GA TRẢI GIƯỜNG TRẮNG, KHỔ 2286*2600 MM SHT  ****
150141 GA TRẢI GIƯỜNG XANH, KHỔ 1370*2300 MM SHT  ****
150142 GA TRẢI GIƯỜNG XANH, KHỔ 1370*2500 MM SHT  ****
150143 GA TRẢI GIƯỜNG XANH, KHỔ 1370*2600 MM SHT  ****

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm