Bảng giá
Price only : Photo
Section : 63. CUTTING TOOL 2316(1/116)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
630101 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 0.3 MM PC 37.000
630102 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 0.4 MM PC 37.000
630103 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 0.5 MM PC 31.000
630104 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 0.6 MM PC 31.000
630105 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 0.7 MM PC 32.000
630106 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 0.8 MM PC 32.000
630107 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 0.9 MM PC 30. 000
630108 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.0 MM PC 24.000
630109 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.1 MM PC 24.500
630110 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.2 MM PC 24.500
630111 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.3 MM PC 24.500
630112 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.4 MM PC 24.500
630113 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.5 MM PC 24.000
630114 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.6 MM PC 24.500
630115 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.7 MM PC 24.500
630116 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.8 MM PC 24.500
630117 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 1.9 MM PC 24.500
630118 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 2.0 MM PC 15.000
630119 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 2.1 MM PC 15. 000
630120 STRAIGHT SHANK TWIST DRILL, HIGH SPEED STEEL 2.2 MM PC 15. 000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm