Bảng giá
Price only : Photo
Section : 53. LAVATORY EQUIPMENT 201(1/11)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
530101 WALL FAUCET 13 (1/2) PC  ***
530102 WALL FAUCET 20 (3/4) PC  ***
530105 LONG SHANK WALL FAUCET 13 (1/2) PC  ***
530106 LONG SHANK WALL FAUCET 20 (3/4) PC  ***
530107 LONG SHANK WALL FAUCET 25 (1) PC  ***
530108 LONG SHANK WALL FAUCET WITH AERATOR 13 (1/2) PC  ***
530109 LONG SHANK WALL FAUCET WITH ADJUSTABLE FLANGE 13 (1/2) PC  ***
530110 LONG SHANK WALL FAUCET WITH ADJUSTABLE FLANGE 20 (3/4) PC  ***
530116 SELF CLOSING WALL FAUCET 1/2 PC  ***
530121 HOSE END WALL FAUCETS WITH HOSE COUPLING 13 (1/2) PC  ***
530122 HOSE END WALL FAUCETS WITH HOSE COUPLING 20 (3/4) PC  ***
530123 HOSE END WALL FAUCETS WITH HOSE COUPLING 25 (1) PC  ***
530124 HOSE END WALL FAUCETS WITH ROTARY SPOUT 13 (1/2) PC  ***
530125 HOSE END WALL FAUCETS WITH ROTARY SPOUT 20 (3/4) PC  ***
530126 HOSE END WALL FAUCETS WITH ADJUSTABLE FLANGE 13 (1/2) PC  ***
530131 HOSE END LONG SHANK WALL FAUCETS WITH HOSE COUPLING 13 (1/2) PC  ***
530132 HOSE END LONG SHANK WALL FAUCETS WITH ROTARY SPOUT 13 (1/2) PC  ***
530136 WALL FAUCETS WITH SNAP ON HOSE COUPLING 13 (1/2) PC  ***
530137 WALL FAUCETS WITH SNAP ON HOSE COUPLING 20 (3/4) PC  ***
530138 WALL FAUCETS WITH SNAP ON HOSE COUPLING 25 (1) PC  ***

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm