Bảng giá
Price only : Photo
Section : 27. PAINTING EQUIPMENT 380(1/19)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
270101 AIR-POWERD AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, MONARK-CART 075T088 28:1,15M HOSE SET  36.065.000
270102 AIR-POWERD AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, PRESIDENT-CART 075T050 SET  43.500.000
270103 AIR-POWERD AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, BULLDOG-CART 075T060 SET  43.000.000
270104 AIR-POWERD AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, KING CART 075T065 SET  ***
270105 AIR-POWERD AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, BULLDOG ZINCCART 560T006 SET  ***
270106 AIR-POWERD AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, MONARK SD CART 23:1 SET  39.500.000
270107 AIR-POWERD AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, PRESIDENT SD CART 30:1 SET  34.500.000
270108 AIR-POWERD AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, BULLDOG SD CART 30:1 SET  ***
270111 ELECTRIC AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, EM380 840-008 AC110V SET  ***
270112 ELECTRIC AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, ULTRA 433 226-999 AC110V SET  ***
270113 ELECTRIC AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, ULTRA 1000, 231-313 AC100V 50/60 HZ SET  64.500.000
270114 ELECTRIC AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, UP RIGHT 231-490 AC220V 60HZ SET  ***
270115 ELECTRIC AIRLESS PAINT SPRAY, GRACO, ULTRA 1000 LO-BOY, 231-314 AC100V 50/60 HZ SET  62.500.000
270117 GUN AND HOSE KIT FOR ULTRA SERIES ELECT. AIRLESS PAINT SPRAYOR, GRACO, 239-032 SET  ***
270118 GUN AND HOSE KIT FOR ULTRA SERIES ELECT. AIRLESS PAINT SPRAYOR, GRACO, 239-033 SET  7.650.000
270121 AIRLESS SPRAY GOLDEN GUN, GRACO 841-003 PC  4.650.000
270122 AIRLESS SPRAY LIGHT GUN, GRACO 217-593 PC  4.650.000
270123 AIRLESS SPRAY SILVER GUN, GRACO 208-663 PC  3.450.000
270126 AIRLESS SPRAY POLE GUN, GRACO 205T129, 900 MM PC  5.500.000
270127 AIRLESS SPRAY POLE GUN, GRACO 204T979, 1800 MM PC  5.850.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm