Bảng giá
Price only : Photo
Section : 45. PETROLEUM PRODUCTION 460(1/23)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
450101 GASOLINE, 4 LTR CAN  ******
450102 GASOLINE, 18 LTR CAN  ******
450103 GASOLINE, 200 LTR DRM  ******
450106 KEROSENE, 4 LTR CAN  ******
450107 KEROSENE, 18 LTR CAN  ******
450108 KEROSENE, 200 LTR DRM  ******
450111 DIESEL OIL, 4 LTR CAN  ******
450112 DIESEL OIL, 18 LTR CAN  ******
450113 DIESEL OIL, 200 LTR DRM  ******
450115 CUTTING OIL, SPRAY, 350 ML TIN  ******
450116 CUTTING OIL, NON-WATER SOLUBLE, 4 LTR CAN  ******
450117 CUTTING OIL, NON-WATER SOLUBLE, 18 LTR CAN  ******
450121 PENETRATING OIL, 4 LTR CAN  ******
450122 PENETRATING OIL, 18 LTR CAN  ******
450126 WHITE SPIRIT, WHITE GASOLINE, 4 LTR CAN  ******
450127 WHITE SPIRIT, WHITE GASOLINE, 18 LTR CAN  ******
450128 WHITE SPIRIT, WHITE GASOLINE, 200 LTR DRM  ******
450141 MULTIPURPOSE GREASE, SHELL, ALVANIA NO.1 16 KG CAN  ******
450142 MULTIPURPOSE GREASE, SHELL, ALVANIA NO.2 16 KG CAN  ******
450143 MULTIPURPOSE GREASE, SHELL, ALVANIA NO.3 16 KG CAN  ******

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm