Bảng giá
Price only : Photo
Section : 59. PNEUMATIC & ELECTRICAL TOOL 2896(1/145)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
590101 PNEUMATIC IMPACT WRENCH 13 MM 12.7 MM/SQ DRIVE SET  950.000
590102 PNEUMATIC IMPACT WRENCH 16 MM 15.9 MM/SQ DRIVE SET  950.000
590103 PNEUMATIC IMPACT WRENCH 19 MM URYU UW-19S 19 MM/SQ DRIVE SET  2.150.000
590104 PNEUMATIC IMPACT WRENCH 20 MM URYU UW-2001P 19 MM/SQ DRIVE SET  2.500.000
590105 PNEUMATIC IMPACT WRENCH 22 MM 19 MM/SQ DRIVE SET  2.000.000
590106 PNEUMATIC IMPACT WRENCH 32 MM 25.4 MM/SQ DRIVE SET  9.150.000
590107 PNEUMATIC IMPACT WRENCH 38 MM 31.8 MM/SQ DRIVE SET  9.150.000
590108 PNEUMATIC IMPACT WRENCH 56 MM 38.1 MM/SQ DRIVE SET  28.000.000
590109 PNEUMATIC IMPACT WRENCH 76 MM 44.45 MM/SQ DRIVE SET  ***
590201 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 6 MM PC  16.000
590202 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 7 MM PC  16.000
590203 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 8 MM PC  37.500
590204 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 9 MM PC  37.500
590205 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 10 MM PC  37.5000
590206 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 11 MM PC  37.500
590207 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 13 MM PC  37.500
590208 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 14 MM PC  37.500
590209 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 17 MM PC  46.500
590210 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 19 MM PC  59.000
590211 SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 9.5MM/SQ DR. x 21 MM PC  77.500

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm