Bảng giá
Price only : Photo
Section : 23. RIGGING & DECK EQUIPMENT 2668(1/134)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
230101 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 34 MM SWL 7 TON PC  ***
230102 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 36 MM SWL 8 TON PC  ***
230103 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 38 MM SWL 9 TON PC  ***
230104 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 40 MM SWL 10 TON PC  ***
230105 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 42 MM SWL 11 TON PC  ***
230106 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 44 MM SWL 12 TON PC  ***
230107 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 46 MM SWL 13 TON PC  ***
230108 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 48 MM SWL 14 TON PC  ***
230109 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 50 MM SWL 15 TON PC  ***
230110 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 55 MM SWL 18 TON PC  ***
230111 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 60 MM SWL 22 TON PC  ***
230112 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 65 MM SWL 26 TON PC  ***
230113 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 70 MM SWL 30 TON PC  ***
230114 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 75 MM SWL 35 TON PC  ***
230115 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 80 MM SWL 40 TON PC  ***
230116 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 85 MM SWL 45 TON PC  ***
230117 SA SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH FLAT HEAD PIN, UNGALV, 90 MM SWL 50 TON PC  ***
230121 SB SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH HEX HEAD BOLT, UNGALV, 20 MM SWL 2.5 TON PC  170.000.
230122 SB SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH HEX HEAD BOLT, UNGALV, 22 MM SWL 3.0 TON PC  250.000.
230123 SB SHACKLE, STRAIGHT SHACKLE WITH HEX HEAD BOLT, UNGALV, 24 MM SWL 3.6 TON PC  380.000.

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm