Bảng giá
Price only : Photo
Section : 21. ROPE & HAWSERS 1954(1/98)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
210101 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1" CIR (D=8 MM) x 200 M C/L  1.450.000
210102 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1-1/8" CIR (D=9 MM) x 200 M C/L  1.530.000
210103 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1-1/4" CIR (D=10 MM) x 200 M C/L  1.950.000
210104 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1-1/2" CIR (D=12 MM) x 200 M C/L  2.850.000
210105 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1-3/4" CIR (D=14 MM) x 200 M C/L  3.000.000
210106 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 2" CIR (D=16 MM) x 200 M C/L  3.850.000
210107 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 2-1/4" CIR (D=18 MM) x 200 M C/L  4.700.000
210108 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 2-1/2" CIR (D=20 MM) x 200 M C/L  6.400.000
210109 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 2-3/4" CIR (D=22 MM) x 200 M C/L  7.250.000
210110 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 3" CIR (D=24 MM) x 200 M C/L  8.550.000
210111 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 3-1/4" CIR (D=26 MM) x 200 M C/L  11.700.000
210112 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 3-1/2" CIR (D=28 MM)~x 200 M C/L  12.500.000
210113 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 3-3/4" CIR (D=30 MM) x 200 M C/L  14.250.000
210114 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 4" CIR (D=32 MM) x 200 M C/L  16.000.000
210151 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1" CIR (D=8 MM) x 220 M C/L  1.100.000
210152 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1-1/8" CIR (D=9 MM) x 220 M C/L  1.150.000
210153 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1-1/4" CIR (D=10 MM) x 220 M C/L  1.550.000
210154 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1-1/2" CIR (D=12 MM) x 220 M C/L  2.250.000
210155 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 1-3/4" CIR (D=14 MM) x 220 M C/L  3.000.000
210156 DÂY THỪNG: MANILA ROPE 3-STR. 2" CIR (D=16 MM) x 220 M C/L  3.850.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm