Bảng giá
Price only : Photo
Section : 33. SAFETY EQUIPMENT 2800(1/140)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
3301 TOTALLY ENCLOSED LIFE BOAT SET  ***
330101 INFLATABLE LIFERAFT FOR 6 MEN SET  120.950.000
330102 INFLATABLE LIFERAFT FOR 10 MEN SET  ***
330103 INFLATABLE LIFERAFT FOR 15 MEN SET  ***
330104 INFLATABLE LIFERAFT FOR 20 MEN SET  ***
330105 INFLATABLE LIFERAFT FOR 25 MEN SET  ***
330106 INFLATABLE LIFERAFT FOR 6 MEN RFD "SURVIVA 6" SET  ***
330107 INFLATABLE LIFERAFT FOR 16 MEN RFD "SURVIVA 16" SET  ***
330108 INFLATABLE LIFERAFT FOR 20 MEN RFD "SURVIVA 20" SET  ***
330109 CRADLE FOR LIFERAFT "SURVIVA" 6 MEN SET  ***
330110 CRADLE FOR LIFERAFT "SURVIVA" 16/20 MEN SET  ***
330111 INFLATABLE LIFERAFT FOR 6 MEN HIGH INSTALLATION SET  ***
330112 INFLATABLE LIFERAFT FOR 10 MEN HIGH INSTALLATION SET  ***
330113 INFLATABLE LIFERAFT FOR 15 MEN HIGH INSTALLATION SET  ***
330114 INFLATABLE LIFERAFT FOR 20 MEN HIGH INSTALLATION SET  ***
330115 INFLATABLE LIFERAFT FOR 25 MEN HIGH INSTALLATION SET  ***
330116 CRADLE FOR LIFERAFT "SURVIVA" 25 MEN SET  ***
330117 INFLATABLE LIFERAFT FOR 10 MENRFD "SURVIVA 6" SET  ***
330118 INFLATABLE LIFERAFT FOR 25 MENRFD "SURVIVA 25" SET  ***
330119 HYDROSTATIC RELEASE UNIT FOR LIFERAFT, HAMMER H-20R SET  3.050.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm