Bảng giá
Price only : Photo
Section : 85. WELDING EQUIPMENT 683(1/35)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
8501 SPAN (CALIBRATION) GASE PC  ***
850102 GAS, OXYGEN BTL  ***
850104 GAS, ACETYLENE BTL  ***
850106 GAS, REFRIGERANT-12, R-12 KG  ***
850107 GAS, REFRIGERANT-22, R-22 KG  2.600.000
850108 GAS, REFRIGERANT-R502 KG  ***
850109 GAS, HFC-134A KG  ***
850110 GAS, R-404A KG  4.000.000
850111 GAS, R-407C KG  ***
850112 GAS, PROPANE KG  ***
850114 GAS, CARBON DIOXIDE KG  ***
850116 GAS, HELIUM M3  ***
850118 GAS, ARGON BTL  ***
850120 GAS, HYDROGEN M3  ***
850122 GAS, NITROGEN BTL  ***
850124 GAS, AMMONIA KG  ***
850131 OXYGEN REFILLING, FOR FOREIGN CYLINDER BTL  ***
850132 OXYGEN REFILLING, 7M3 FOR JAPANESE CYLINDER CYL  ***
850136 ACETYLENE REFILLING, FOR FOREIGN CYLINDER CYL  ***
850137 ACETYLENE REFILLING, 7KG FOR JAPANESE CYLINDER CYL  ***

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm