Bảng giá
Price only : Photo
Section : 77. BEARINGS 1391(1/70)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
7700 KÝ HIỆU DỤNG CỤ PHÒNG MÁY LOT  ***
7700A PHÂN LOẠI VÒNG BI/BẠC ĐẠN LOT  ***
7700B KÝ TỰ ĐUÔI VÒNG BI/BẠC ĐẠN LOT  750.000
770101 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6000 PC  760.000
770102 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6001 PC  510.000
770103 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6002 PC  250.000
770104 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6003 PC  330.000
770105 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6004 PC  500.000
770106 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6005 PC  850.000
770107 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6006 PC  700.000
770108 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6007 PC  1.000.000
770109 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6008 PC  1.700.000
770110 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6009 PC  1.600.000
770111 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6010 PC  2.500.000
770112 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6011 PC  2.550.000
770113 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6012 PC  3.450.000
770114 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6013 PC  3.600.000
770115 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6014 PC  450.000
770116 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6015 PC  5.700.000
770117 VÒNG BI/BẠC ĐẠN BALL BEARING, SINGLE ROW DEEP GROOVE NO.6016 PC  ***

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm