Bảng giá
Price only : Photo
Section : 35. HOSE & COUPLINGS 1028(1/52)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
350101 Ống hơi: RUBBER AIR HOSE, 15KG 6 MM *2B MTR  22.000
350102 Ống hơi: RUBBER AIR HOSE, 15KG 9 MM *2B MTR  22.000
350103 Ống hơi: RUBBER AIR HOSE, 10KG 12 MM *2B MTR  35.000
350104 Ống hơi: RUBBER AIR HOSE, 10KG 15 MM *2B MTR  45.000
350105 Ống hơi: RUBBER AIR HOSE, 10KG 19 MM *2B MTR  56.000
350106 Ống hơi: RUBBER AIR HOSE, 10KG 25 MM *2B MTR  75.000
350107 Ống hơi: RUBBER AIR HOSE, 7KG 32 MM *3B MTR  450.000
350108 Ống hơi: RUBBER AIR HOSE, 7KG 38 MM *3B MTR  ***
350109 Ống hơi: RUBBER AIR HOSE, 7KG 50 MM *3B MTR  600.000
350116 Ống hơi cao su : RUBBER OXY. HOSE, 15KG 6 MM *2B MTR  25.000
350117 Ống hơi cao su : RUBBER OXY. HOSE, 15KG 8 MM *2B MTR  56.000
350118 Ống hơi cao su : RUBBER OXY. HOSE, 15KG 9 MM *2B MTR  56.000
350121 RUBBER AC. HOSE, 3KG 6 MM *1B MTR  25.000
350122 RUBBER AC. HOSE, 3KG 8 MM *1B MTR  40.000
350123 RUBBER AC. HOSE, 3KG 9 MM *1B MTR  40.000
350126 RUBBER TWIN WELDING HOSE, 6 *9 MM MTR  40.000
350127 RUBBER TWIN WELDING HOSE, 8 *8 MM MTR  42.000
350128 RUBBER TWIN WELDING HOSE, 8 *9 MM MTR  75.000
350141 CORRUGATED WATER RUBBER HOSE, 5KG 12 MM *2B MTR  56.000
350142 CORRUGATED WATER RUBBER HOSE, 5KG 15 MM *2B MTR  70.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm