Bảng giá
Price only : Photo
Section : 17. TABLEWARE & GALLEY UTENSILS 2338(1/117)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
170101 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DINNER KNIFE, 233 MM PC  ****
170102 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DINNER FORK, 210 MM PC  ****
170103 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, TABLE SPOON, 203 MM PC  ****
170104 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, SOUP SPOON, 172 MM PC  ****
170105 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, FISH KNIFE, 210 MM PC  ****
170106 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, FISH FORK, 177 MM PC  ****
170107 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DESSERT KNIFE, 213 MM PC  ****
170108 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DESSERT FORK, 185 MM PC  ****
170109 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DESSERT SPOON, 180 MM PC  ****
170110 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, FRUIT KNIFE, 178 MM PC  ****
170111 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, FRUIT FORK, 148 MM PC  ****
170112 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, CAKE FORK,144 MM PC  ****
170113 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, SMALL FORK, 118 MM PC  ****
170114 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, BUTTER KNIFE, 150 MM PC  ****
170115 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, MELON SPOON, 198 MM PC  ****
170116 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, COCKTAIL SPOON, 188 MM PC  ****
170117 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, TEA SPOON, 133 MM PC  ****
170118 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, COFFEE SPOON, 119 MM PC  ****
170119 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, ICE-CREAM SPOON, 132 MM PC  ****
170120 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, SERVING FORK, 220 MM PC  ****

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm