Bảng giá
Price only : Photo
Section : 75. VALVES & COCKS 3571(1/179)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
750121 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7301, 5KG-15MM PC 1.100.000
750122 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7301, 5KG-20MM PC 1.500.000
750123 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7301, 5KG-25MM PC 2.000.000
750124 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7301, 5KG-32MM PC 2.850.000
750125 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7301, 5KG-40MM PC 3.500.000
750126 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7301, 5KG-50MM PC 6.250.000
750127 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7301, 5KG-65MM PC 9.500.000
750131 VAN GÓC CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END ANGLE VALVE, F7302 5KG-15MM PC 1.250.000
750132 VAN GÓC CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END ANGLE VALVE, F7302 5KG-20MM PC 1.650.000
750133 VAN GÓC CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END ANGLE VALVE, F7302 5KG-25MM PC 1.850.000
750134 VAN GÓC CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END ANGLE VALVE, F7302 5KG-32MM PC 2.650.000
750135 VAN GÓC CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END ANGLE VALVE, F7302 5KG-40MM PC 3.560.000
750136 VAN GÓC CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END ANGLE VALVE, F7302 5KG-50MM PC 5.500.000
750137 VAN GÓC CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END ANGLE VALVE, F7302 5KG-65MM PC ***
750141 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7303 16KG-15MM PC 1.500.000
750142 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7303 16KG-20MM PC 2.200.000
750143 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7303 16 KG- 25MM PC 2.850.000
750144 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7303 16KG-32MM PC 3.950.000
750145 VAN CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END GLOBE VALVE, F7303 16KG-40MM PC 4.500.000
750151 VAN GÓC CẦU: MARINE BRONZE FLANGE END ANGLE VALVE, F7304 16KG-15MM PC 1.500.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm